Projekt je namenjen učiteljem osnovnih šol, ki so neposredno povezani z etičnim izobraževanjem, s predmeti povezanimi z vrednotami kot so na primer religijska vzgoja, filozofija, zgodovina in državljanska vzgoja. V skupnem poročilu sveta EU in komisije EU za izvajanje strategije ET2020 je zapisano, da je glavna vloga izobraževanja "zagotoviti usvojitev socialnih, državljanskih in medkulturnih kompetenc pri mladih z uveljavljanjem demokratičnih vrednot in temeljnih pravic, družbene vključenosti in nediskriminacije, pa tudi aktivnega državljanstva, okrepiti kritično razmišljanje in medijsko pismenost, zlasti pri uporabi interneta in družbenih medijev, ter tako povečati odpornost na vse oblike diskriminacije in indoktrinacije, spodbujati izobraževanje prikrajšanih otrok in mladih, pri čemer je treba zagotoviti, da sistemi izobraževanja in usposabljanja upoštevajo njihove potrebe, ter uveljavljati medkulturni dialog z vsemi oblikami izobraževanja ob sodelovanju z drugimi ustreznimi politikami in deležniki" (417/25).

Ko naša evropska družba postaja vsebolj raznolika, je pomembno, da imajo vsi otroci in mladi možnost, da prepoznajo družbeno vrednost raznolikosti, ne glede na to ali gre za verska prepričanja, spolno opredelitev, etnično opredelitev ali katerokoli drugo obliko opredelitve.

Etično izobraževanje ima edinstveno vlogo pri doseganju spoštljivih, raznolikih demokracij medtem, ko "si prizadeva za razvijanje jasnega razumevanja razlik med sistemi prepričanj in obenem pa poudarja, kaj je tudi vsem nam skupno . Etika si pri razvijanju posameznikove kritične misli in vrednot prizadeva za razvoj osebne odgovornosti in ob tem zasleduje tudi skupno dobro (NCCA, 2015 p.11).

Kljub temu, da je zgornje zelo pomembno, na evropski ravni še ne obstaja mreža namenjena etičnemu izobraževanju, prakse se med seboj močno razlikujejo in možnosti za poklicni razvoj so omejene na tiste neformalnih oblik in jih ponujajo tudi sodelujoči v projektu, ali pa so takšne, da so povezane z določeno veroizpovedjo in oblikovane v formalne tečaje.

Učitelji so dejali, da bi potrebovali "didaktični vodnik, raznolika orodja, ki bi lahko vključevala powerpoint, video gradiva, animacije, opise iger vlog in druge pripomočke tako v elektronski kot tudi natisnjeni obliki."

Predstavljeni projekt bo ponudil te v obliki vodiča o gradiv za učitelje in spletnega tečaja o metodologijah etičnega izobraževanja.

Raznolikost pristopov k etičnemu izobraževanju v Evropi (Grayson, H. et al 2014, Schlenk & Meier 2013) kaže na omejitve pri ustvarjanju gradiv, ki bi bili primerni za načrtovanje učne ure v vseh šolskih sistemih.

Kaže na to, da učitelji potrebujejo vodila, s pomočjo katerih bodo lahko sami ali z učenci razvijali lastne gradiva in vsebine na te teme. Kljub različnim okvirom, v katerih v Evropi poteka etično izobraževanje, bo projekt vključeval celostni in mednarodni pristop s tem, da bo zagotavljal različne možnosti za strokovna izobraževanja. Te bodo razvite tako, da ne bodo nujno omejene na nacionalne smernice ali druge omejitve. Gradili bomo na predhodnih izkušnjah partnerjev ter izmenjevali primere dobrih praks. To omogoča učiteljem pogled izven njihovih razredov in izven njihovih nacionalnih smernic ter pogled, kako se njihovi kolegi spopadajo s podobnimi etičnimi izzivi v svojih razredih. Osredotočanje na skupne lastnosti in na pomen etičnega izobraževanja v Evropi, kljub različnim nacionalnim smernicam, bo doprineslo k boljšemu razumevanju etičnega izobraževanja tudi pri političnih odločevalcih na ravni EU in v luči ciljev ET2020.

Print Friendly